Privacyverklaring

De Ter Steege Groep, divisie Bouw-Vastgoed (hierna te noemen TSG) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
 • Divisie Bouw-Vastgoed: tersteegegroep.nl
 • Bezoekadres: Reggesingel 32, 7461 AK Rijssen
 • Postadres: Postbus 218, 7460 AE Rijssen
 • Algemeen telefoonnummer: 0548-533215

TSG respecteert uw privacy en rechten om uw persoonsgegevens te controleren. In deze verklaring beschrijven wij de gegevens die we verzamelen via de projectwebsite “Opbroek Noord” en waarom we deze verzamelen. Het beschermen van uw gegevens is voor ons van belang en ons streven is dit zo goed als we kunnen te doen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij, rechtstreeks of indirect, van u ontvangen, verzamelen en hoe wij die gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of die we aan u kunnen koppelen. De verklaring beschrijft ook welke keuzes u kunt maken wat betreft de gegevens die we verzamelen en hoe u deze beslissingen kunt beheren. Deze verklaring is van toepassing op al onze overeenkomsten, services en producten (waaronder onze projectwebsites).

Persoonsgegevens die wij verwerken

TSG gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens voor verschillende doelen. Dat kan zijn voor het verzamelen van marktgegevens, het meten van uw interesses, om u te informeren via nieuwsbrieven, het kunnen toesturen van een brochure, service te kunnen verlenen aan u of u daadwerkelijk te kunnen laten inschrijven voor een specifiek project zoals “Opbroek Noord”.

TSG verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, een met ons gesloten overeenkomst waarin deze gegevens uitgewisseld moeten worden, door gebruik te maken van onze diensten en/of doordat u deze zelf aan ons verstrekt. In het Privacy beleid van TSG vindt u een opsomming van de persoonsgegevens per overeenkomst, dienst of andere soort contact tussen u en TSG waaronder persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie per brief, telefoon of email.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze (project)websites en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij na toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@tersteegegroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

TSG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van een koop-, huur-, onderhouds-, arbeids- of leaseovereenkomst;
 • Uitvoeren van overige overeenkomsten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, informatiemateriaal of andere door u gevraagde informatie;
 • Indien nodig, telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/ of producten;
 • Verbeteren en optimaliseren van bedrijfsvoering en dienstverlening;
 • Nakomen van wettelijke of juridische verplichtingen;
 • Preventie en detectie van illegaal en/of crimineel gedrag richting ons of onze klanten en medewerkers;

Geautomatiseerde besluitvorming

TSG neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van een van onze bedrijven) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

TSG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de bewaartermijnen verwijzen wij u naar de betreffende onderdelen in het Privacy beleid van TSG (link).

Delen van persoonsgegevens met derden

TSG verhandeld uw gegevens niet aan derden en zal uitsluitend gegevens verstrekken aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de met u afgesproken overeenkomst of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Met de bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst af zodat wij kunnen zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zo houdt TSG de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TSG gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan deze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TSG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@tersteegegroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. TSG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

TSG neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@tersteegegroep.nl of via telefoon 0548-533213.